.

بااحترام

پايگاه كيفيت بخشي به فرايند آموزش درس حرفه و فن دوره راهنمايي تحصيلي كشور، مستقر در استان همدان،

91 با همكاري - در راستاي اجراي برنامه ي عملياتي خود و افزايش مهارت هاي حرفه اي معلمان در سال تحصيلي 92

سرگروه هاي استاني اقدام به برگزاري مسابقه آنلاين دانش افزايي دبيران حرفه و فن راهنمايي مي نمايد .

زمان اجرا :

-1 مرحله استاني: هفته ي سوم بهمن ماه 1391

-2 مرحله كشوري: هفته اول ارديبهشت ماه 1392

منابع آزمون:

-1 مرحله استاني:

- كتاب راهنماي معلم حرفه و فن سوم راهنمايي

- روشهاي فعال ياددهي يادگيري( دريافت مفهوم ، بارش فكري ، پيش سازمان دهنده ، تدريس اعضاي تيم و تفكراستقرايي )

-2 مرحله كشوري

(359/ -كتاب الكترونيك عمومي 1 رشته الكترونيك شاخه فني و حرفه اي ( كل كتاب سال دوم كد 42

(358/ - كتاب آزمايشگاه مجازي 1 رشته الكترونيك شاخه فني و حرفه اي( بخش اول سال دوم كد 3

(359/ - كتاب تكنولوژي كارگاه چوب رشته صنايع چوب شاخه فني و حرفه اي (بخش اول سال دوم كد 58

(356/ -كتاب كارگاه مكانيك عمومي رشته مكانيك شاخه فني و حرفه اي(فصل اول و پنجم سال دوم كد 7

(E - روشهاي فعال ياددهييادگيري( حل مسئله، فناوري اطلاعات و ارتباطات ، كاوشگري و ساخت گرايي 5

تبصره: از منابع فوق بيشتر، مبناي علمي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و مباحث محاسباتي جهت مطالع هي بيشتر

مي باشد.

و همچنين سايت تاليف كتب به www.pkbh.blogfa.com در وبلاگ پايگاه pdf تمامي اين منابع به صورت فايل

موجود است. www.chap.sch.ir نشاني

مراحل اجرا:

-1 برگزاري آزمون در مرحله ي استاني به عهده ي سرگروه هاي محترم حرفه وفن راهنمايي، تحت نظر گروه تكنولوژي

و گروههاي آموزشي متوسطه استان و در مرحله ي كشوري به عهده ي پايگاه مي باشد .

-2 تعداد سئوالات و زمان پاسخ به آنها در مرحله

ي استاني به عهده ي سرگروه استان ها مي باشد.

-3 مقتضي است سرگروه حرفه و فن استان اسامي نفرات برتر را همراه با شماره ي پرسنلي آن ها و طبق سهميه تا

1391 به ايميل پايگاه ارسال نمايند . /12/ تاريخ 15

-4 شماره ي پرسنلي افراد به عنوان رمز ورود به سامانه آزمون، در مرحل هي كشوري مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

1392 از ساعت 8 الي 11 خواهد /2/ -5 تعداد سئوالات در مرحل هي كشوري 50 سوال و تاريخ آزمون روز چهارشنبه 4

بود.

-6 مدت زمان پاسخگويي به سئوالات در مرحله كشوري 35 دقيقه مي باشد.

-7 برگزيدگان نهايي كشوري از طرف ادارهكل آموزش و پرورش استان همدان ( پايگاه كيفيت بخشي آموزش درس

حرفه و فن كشور ) مورد تقدير قرار خواهند گرفت .

-8 سهميه شركت در آزمون آنلاين كشوري براي استانهايي كه داراي بيش از 30 منطقه و ناحيه تابعه م يباشند، پنج

نفر و سهميه ساير استان ها سه نفر مي باشد.

 

بخشنامه آزمون آنلاین


نويسنده :سرگروه حرفه و فن
تاريخ: جمعه پنجم آبان ۱۳۹۱ ساعت: 19:14