.

 

 

 

نمونه سوال1

 

1- ابزار های زیر را شناسایی وکاربرد آنها را بیان نمایید.

الف) سیم چین                    ب) مغار               ج) سوزن خط کش

 

2- عیب مداریک پل بسته شده را بیابید.

 

 ازبین سوالات زیر یکی را انجام دهید.

 

3- به کمک مواد و ابزار روی میزیک جاموبایلی بدوزید.

4- به کمک مواد و ابزار روی میز یک وسیله ابتکاری بسازید.

 

نمونه سوال 2

1- ابزار ها وقطعات زیر را شناسایی وکاربرد آنها را بیان نمایید.

الف) سمبه نشان                    ب) ترانزیستور                ج) هویه

 

ازبین سوالات زیر یکی را انجام دهید.

 

2- طرح زیر را روی تخته سه لا ببرید و سپس با آن

یک تابلو ابتکاری بسازید.(تزیین به دلخواه)

 

3- به کمک مواد و ابزار روی میز یک وسیله ابتکاری بسازید.

 

 

 

 

نمونه سوال ۳

1- ابزار ها وقطعات زیر را شناسایی وکاربرد آنها را بیان نمایید.

الف) سمبه نشان                    ب) ترانزیستور                ج) هویه

 

ازبین سوالات زیر یکی را انجام دهید.

 

2- طرح زیر را روی تخته سه لا ببرید و سپس با آن یک تابلو ابتکاری بسازید.

(تزیین به دلخواه)

 

3- به کمک مواد و ابزار روی میز یک وسیله ابتکاری بسازید.

 

 

نمونه سوال ۴

 

1- ابزار ها ی زیر را شناسایی وکاربرد آنها را بیان نمایید.

الف ) خط کش تی (T)             ب) قیچی ورق بر                     ج) سوهان

 

ازبین سوالات زیر یکی را انجام دهید.

 

2- با استفاده از ابزار و وسایل موجود، مدار یکسو سازی دیود را ببندید.

3- طرح زیر را اره نموده و بصورت تابلو در آورید وبا وسایل و مواد روی میز تزیین نمایید.

4- به کمک مواد و ابزار روی میز یک وسیله ابتکاری بسازید.

 

 نمونه سوال ۵

1- کاربرد وسایل وابزارهای زیررا ذکر نمایید.

الف) دوربین نقشه برداری            ب) قیچی ورق بر         ج) اره معمولی

 

2- دریک مدارالکتریکی ساده کار مقاومت را نشان دهید.

 

 

ازبین سوالات زیر یکی را انجام دهید.

 

3 -با ابزار و مواد روی میز طرح مورد نظر را لحیم کاری نمایید.

 

 

 

 

4- به کمک مواد و ابزار روی میز یک وسیله ابتکاری بسازید.

 

 

 

 

نمونه سوال ۶

 

1- کاربرد مواد وابزارهای زیر را ذکر نمایید.

الف) روغن لحیم                 ب) رنده چوب                            ج) سیم لخت کن

 

2- با استفاده از وسایل روی میز یک دوربین فاصله یاب بسازید.

 

ازبین سوالات زیر یکی را انجام دهید.

 

3- با مواد و وسایل زیریک مقنعه به اندازه 20*20 بدوزید.

 

4- به کمک مواد و ابزار روی میز یک وسیله ابتکاری بسازید.

 

 

نويسنده :سرگروه حرفه و فن
تاريخ: دوشنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۸ ساعت: 15:30